Przejdź do

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.16.93 z późn. zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MUVIKE;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://muvike.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zapoznać się z ofertą oraz złożyć zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns), a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.144.1204 z późn. zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę, cenę Towaru oraz warunki i koszty dostawy zamówionego Towaru

II. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://muvike.pl/sklep/
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://muvike.pl/sklep/, prowadzony jest przez Smart4you Łukasz Jahns z siedzibą w Śremie, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 63 – 100 Śrem, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7851672708, REGON: 301007667.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  a) dostęp do sieci Internet,
  b) korzystanie z przeglądarki internetowej (Chrome, Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns) zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns) może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
  c)dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns) za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns).
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns).
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns),
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura Zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego,
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę,
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://muvike.pl/sklep/, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie,
 5. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,
 7. Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT za zakupiony towar. W celu otrzymania faktury VAT należy w trakcie składania zamówienia podać nazwę firmy oraz jej numer NIP,
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) danych Klienta podanych podczas rejestracji w Sklepie,
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns) Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr…”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej,
 13. Klient może obserwować status realizacji Zamówienia na koncie Użytkownika,
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem,
 15. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk,
 16. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin Sklepu Internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Czas Realizacji Zamówień

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest otrzymanie płatności za Zamówienie przez Sklep.
 2. Czas realizacji zamówień:
  a) Zamówienia realizowane są przez obsługę Sklepu w ciągu 1 dnia roboczego. Zamówienia złożone po godzinie 10:00 w dniach roboczych oraz w soboty, niedziele i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
  b) Zamówienia z dostawą typu “Odbiór osobisty” realizowane są w ciągu 3 dni roboczych.
  c) Zamówienia z Towarami z określonym czasem dostępności, będą realizowane w następnym dniu roboczym od daty dostępności.
  d) Zamówienia z Towarami będącymi produktami na specjalne zamówienie są realizowane w ciągu 60 dni.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego Zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia,
 2. Klient samodzielnie dokonuje wyboru sposobu doręczenia Zamówienia. Koszt przesyłki jest uzależniony od wybranej metody płatności i wartości Zamówienia,
 3. Sklep oferuje następujące sposoby i koszty dostawy Zamówienia:
  a) dostawa przy płatności przed wysyłką – 0,00 zł,
  b) dostawa przy płatności za pobraniem  – 99,00 zł,
  c) odbiór osobisty w punkcie odbioru – 0,00 zł.
 4. Wszystkie Zamówienia o wartości powyżej 5.000 zł wysyłane są na koszt Sklepu,
 5. Rodzaj przewoźnika jest ustalany indywidualnie i jest zależny od wagi i wymiarów paczki,
 6. Czas dostawy zależny jest od rodzaju przewoźnika i wynosi od 1 do 3 dni roboczych,
 7. Punktów odbioru osobistego 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 5
 8. W przypadku Zamówień z odbiorem osobistym możliwą formą płatności jest przedpłata lub płatność kartą przy odbiorze towaru.

VII. Metody Płatności

 1. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:
 • przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego: PKO BP 65 1020 4160 0000 2602 0222 1133,
 • przelewem elektronicznym – szybkie płatności poprzez system Przelewy24,
 • karty płatnicze – Visa, MasterCard i Maestro: kredytowe, debetowe, biznesowe, Masterpass w PLN płatność poprzez system Dotpay,
 • za pobraniem – płatność gotówką w momencie dostarczenia Towaru,
 • na raty – Credit Agricole Bank Polska S.A,
 • w leasingu – płatność poprzez system LeaseLink.
 1. Płatność należy uregulować w przeciągu 2 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane przez obsługę Sklepu.

VIII. Zwrot Towaru

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu przesyłki,
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest na stronie: Formularz odstąpienia od umowy,
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, rozpoczyna się, w przypadku umów sprzedaży, od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik),
 4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w tym terminie,
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu Towarów objętych Umową sprzedaży, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży na adres Smart4you Łukasz Jahns, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 63 – 100 Śrem, z dopiskiem “Zwrot”,
 6. Sklep nie odbiera przesyłek zwrotnych wysłanych na koszt Sklepu oraz do skrytek pocztowych lub paczkomatów,
 7. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i dowodem zakupu. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu,
 8. Zwrotom nie podlega Towar uszkodzony, niekompletny, pobrudzony oraz Towar będący produktem na specjalne zamówienie, wyprodukowany według specyfikacji Klienta.
 9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, Sklep zwraca wszystkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie,
 10. Konsumentowi nie są zwracane koszty odesłania towaru do Sklepu,
 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 12. Zwrot płatności powinien zostać dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IX. Warunki Reklamacji Dotyczące Zakupionych Towarów

 1. Sklep MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns) odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi z art. 556–576 §4 Kodeksu cywilnego,
 2. Stosując się do powyższego paragrafu Kupujący wraz z uznaniem wadliwego towaru, może żądać wymiany wadliwej rzeczy, obniżenia jej ceny, usunięcia wady lub też może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą,
 3. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy od dnia otrzymania towaru,
 4. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Towar uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania oraz ten, który uległ naturalnemu zużyciu nie podlega reklamacji,
 5. Wszelkie przeróbki towaru powodują utratę prawa do reklamacji.,
 6. Aby zachować prawo do gwarancji w przypadku Towarów typu rowery elektryczne Konsument ma obowiązek wykonać przegląd zerowy roweru oraz przeglądy roczne,
 7. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru oraz w przypadku Towaru typu rowery elektryczne także karta gwarancyjna z wykonanym przeglądem zerowym i przeglądami rocznymi,
 8. Aby złożyć reklamacje należy wypełnić formularz reklamacyjny  (pobierz formularz reklamacji) i odesłać wraz reklamowanym Towarem, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu na adres: Smart4you Łukasz Jahns, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 63 – 100 Śrem, z dopiskiem „Reklamacja”,
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dnia jej złożenia,
 10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns) naprawi, obniży cenę lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru,
 11. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem
 12. Towar musi być złożony oraz zapakowany jak w momencie dostawy do klienta po zakupie. Jest to warunek bezwzględny.

X. Reklamacje w Zakresie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 1. MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns) podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów,
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego,
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Smart4you Łukasz Jahns, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 63 – 100 Śrem, lub mailowo na adres biuro@muvike.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego,
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu,
 5. MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns) zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

XI. Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedawca MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns) przetwarza dane osobowe Klienta jako administrator danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę, w tym do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania i usuwania. Klient może poprawić swoje dane osobowe po zalogowaniu się na konto Klienta lub jeżeli nie jest Klientem zarejestrowanym, może tego dokonać wysyłając odpowiednie żądanie do sprzedawcy.
 5. W celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych MUVIKE stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 6. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności znajdującej się na stronie: Polityka prywatności

XII. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego,
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MUVIKE, a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MUVIKE (Smart4you Łukasz Jahns),
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów, będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego,
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2020r.